นโยบายการชำระเงินและคืนสินค้า

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้าทาง www.espica.com ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ (โดยนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าจากผู้จัดส่ง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามกรณีดังต่อไปนี้
1) จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า, จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
2) จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง ป้ายราคา และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเดิม พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้าหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า)

หมายเหตุ

  • สินค้าที่เสียหายที่เป็นผลจากการสวมใส่ ไม่นับเป็นสินค้ามีตำหนิ
  • ไม่รับคืนสินค้าลดราคา หรือจัดรายการส่งเสริมโปรโมชั่นในทุกกรณี
  • บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

ขั้นตอนการแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยน สินค้า
1. แจ้งอีเมลล์มาที่ ศูนย์บริการลูกค้า contact@espica.com พร้อมส่งรายละเอียดมาตามรายการด้านล่าง

  • หลักฐานภาพถ่าย ระบุเหตุผลที่ต้องการเปลี่ยน
  • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสี เปลี่ยนไซส์ ให้ระบุรายละเอียดสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน แนบมาด้วย
  • วัน เวลาที่สะดวกในการเข้าไปรับสินค้า (วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.)

2. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูล และสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบ ว่าสภาพสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน และรับประกันฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุ จากนั้นทางทีมงานฯ จะทำการเช็คสต๊อกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน และอีเมลล์แจ้งยืนยันเพื่อดำเนินการเปลี่ยน โดยใช้ระยะเวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า
3. ทางบริษัทฯ จะนัดวัน และเวลาที่ลูกค้าสะดวก เพื่อเข้าไปทำการรับสินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับวันทำการ ในตามแต่ละพื้นที่ โดยในวันที่มีเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องมีการเตรียมหลักฐานดังนี้

  • อีเมลล์ยืนยันการเปลี่ยนสินค้า
  • เอกสาร การสั่งซื้อ
  • สินค้า ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ทางบริษัทฯ ส่งมา รวมถึงป้ายต่างๆ และสินค้าที่บรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆต้องอยู่ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำไปจัดส่งให้ หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมที่จัดส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี

4. หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
8. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันทำการหากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

หมายเหตุเพิ่มเติม

– ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายบริษัทฯ) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้าย สคบ ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ)

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ (กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ไม่มีสินค้าในสต๊อก หรือสินค้าขาดส่งจากผู้ผลิตเท่านั้น)

เงื่อนไขการคืนเงิน

1. สินค้าทั้งหมดจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพเรียบร้อยไม่เสียหาย พร้อมจำหน่ายใหม่ได้
2. ลูกค้าต้องส่งรายการกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
3. สำเนาคำสั่งการชำระเงินจะต้องรวมอยู่ในการส่งสินค้าที่ส่งคืนมา
4. เงินที่คืนจะเป็นเฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าไปรษณีย์และค่าจัดส่ง
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับสินค้าส่งที่ส่งกลับโดยการชำระเงินปลายทาง

วิธีการขอคืนเงิน

การคืนเงินจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าจากคุณ วิธีการคืนเงินจะดำเนินการโดยขึ้นอยู่กับวิธีการ
ชำระเงินของคุณ

1. สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การคืนเงินจะถูกส่งไปยังธนาคารผู้ออกบัตร ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าคืน โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อสอบถามว่าเครดิตจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณเมื่อใด
2. สำหรับคำสั่งซื้อที่ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์บริการหรือตู้เอทีเอ็มธนาคาร คุณจะต้องให้ข้อมูลธนาคารต่อไปนี้กับเรา :

ชื่อเจ้าของบัญชี:
Bank Account Number:
ชื่อธนาคาร:
รหัสธนาคาร:

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน โปรดทราบว่าการคืนเงินสามารถโอนไปยังบัญชีธนาคารภายในประเทศได้ ก็ต่อเมื่อ ชื่อ ผู้ถือบัญชีธนาคาร ตรงกับชื่อ ผู้ติดต่อ)
3. ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง เก็บเงินปลายทาง ทางบริษัท ฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้ส่งเอกสาร มาทางบริษัทฯ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ลูกค้าสามารถส่งเอกสาร ตัวจริง มาที่
LME Co.,Ltd [e-Commerce]
357,359 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Loaded Functions: 45